Privacyverklaring

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Wie is PZO?

PZO is een vereniging opgericht in 2002 met als doel collectieve belangenbehartiging voor zelfstandige ondernemers. Naast de belangenbehartiging verzorgt PZO ook dienstverlening aan haar leden en aan niet-leden. PZO is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag en ingeschreven bij de KvK met nummer 27253473.

Wie zijn de leden van PZO?

PZO heeft individuele leden en collectieve leden. Een lid is iemand die ingeschreven staat als lid bij PZO of bij de organisatie die bij PZO is aangesloten.

Ik ben geen lid maar jullie hebben wel persoonlijke gegevens van mij

Naast de persoonlijke gegevens van onze leden verwerken wij ook persoonlijke gegevens van nieuwsbrieflezers, bezoekers van onze website, leveranciers, relaties en uiteraard onze eigen medewerkers. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die in deze verklaring staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG?

PZO verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van haar leden en is dan ook verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van haar leden en anderen. Met verwerkers, zoals de dienstverleners voor nieuwsbrieven en ledenadministratie, worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Welke persoonsgegevens verwerkt PZO?

Voor een doeltreffende ledenadministratie, verlenen en aanbieden van diensten en communicatie verwerkt PZO de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Adres en woonplaats

 • Emailadres en telefoonnummer

 • KvK nummer

 • Bankrekeningnummer

  PZO verstuurt verschillende nieuwsbrieven. Per nieuwsbrief kan in het toegestuurde bericht worden afgemeld. Voor het afmelden van alle nieuwsbrieven kan een mail worden gestuurd naar secretariaat@pzo.nl. Voor het versturen van de nieuwsbrief en overig nieuws namens PZO verwerkt PZO de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Emailadres

  PZO verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de indruk bestaat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@pzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

PZO verwerkt persoonsgegevens om:

 • Te informeren over het lidmaatschap, de vereniging, lobby aangelegenheden, bijeenkomsten, webinars, diensten en producten

 • Telefonisch en/of email contact te hebben

 • Facturen te kunnen sturen

 • Betalingen af te handelen

 • Een account aan te maken in de ledenomgeving

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De medewerkers van PZO hebben toegang tot de persoonsgegevens. PZO beperkt de toegang, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. PZO verkoopt nimmer persoonsgegevens aan derden. PZO verstrekt persoonsgegevens slechts aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. In alle andere gevallen verstrekt PZO alleen persoonsgegevens na gegeven toestemming. PZO zorgt er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Voor zover mogelijk voldoet PZO aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens.

PZO bewaart gegevens van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd, nieuwsbrieflezers, website bezoekers, leveranciers en andere relaties waarmee de relatie is beëindigd niet langer dan 6 (zes) maanden.

Voor bepaalde gegevens van medewerkers hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 5 (vijf) jaar na uitdiensttreding. De overige gegevens uit het

personeelsdossier worden niet langer dan 2 (twee) jaar bewaard na uitdiensttreding.

Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor PZO of de verwerker dan kan PZO die kosten in rekening brengen.

Cookies

Op de website houdt PZO algemene bezoekersgegevens en statistieken bij. Dit zijn functionele, analytische en tracking cookies. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook kunnen we cookies plaatsen om het surfgedrag bij te houden om op maat gemaakte advertenties en content aan te bieden. Bij het eerste bezoek aan de website hebben we bezoekers geïnformeerd over deze cookies en om toestemming gevraagd. Afmelden voor cookies kan via de browserinstellingen. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die op contactformulieren worden ingevuld.

Beveiligingsmaatregelen

PZO heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Datalekken

Leden, medewerkers, vrijwilligers, verwerkers en derden kunnen incidenten melden die mogelijk een datalek zijn. PZO pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en PZO te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Datalekken kunnen gemeld worden op het volgende e-mailadres:

secretariaat@pzo.nl.

Geheimhoudingsplicht

PZO houdt verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele verwerkers ook tot geheimhouding.

Beëindiging en teruggave/vernietiging persoonsgegevens

PZO werkt aan dit verzoek mee zolang het niet in strijd is met bestaande wet- en regelgeving. De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van het lid. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring PZO

Indien deze bepalingen significante wijzigingen of aanvullingen ondergaan vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving zullen wij onze leden hierover informeren.

Contact

Voor vragen over rechten en de manier waarop PZO met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via secretariaat@pzo.nl een informatieverzoek worden ingediend.

PZO zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen vier weken.